SP YOUNG

SOCIAL PROFESSIONS FOR SUPPORTING YOUTH IN A EUROPEAN SOLIDARITY CONTEXT

Project title: SOCIAL PROFESSIONS FOR SUPPORTING YOUTH IN A EUROPEAN SOLIDARITY CONTEXT under EU Erasmus + Strategic Partnership for Higher Education Programme

Project duration: October 2019-August 2022.

Coordinating institution: University of Bialystok (PL)

Partner institutions:

  • University of Warsaw (PL)
  • Latvian Christian Academy, Jurmala (LV)
  • Klaipeda University (LT)
  • Malmö University (SE)

The aim of the project is to develop a complex educational module in the field of youth work consisting of a curriculum, a handbook and a students’ reader which all will be implemented in partner institutions.


Youth is a special category of European Union citizens, accounting for around 14 percent of the population. Eurostat data shows that almost every third young person is at risk of poverty and exclusion, which indicates the need for diagnostic and methodological actions in the field of opportunities for and threats to the development of the young generation. With a view to new challenges (intensification of globalization, technological development, variability of social structures caused by the effects of migration), it should be stated that there is a parallel, contemporaneous need to redefine the factors threatening and supporting the development of today’s youth. In-depth reflection on broadly understood educational and social initiatives undertaken in this area is also recommended. The issues above constitute the content of study programs in the field of social professions (pedagogy, sociology, social work).

Considering the above assumptions, the project’s goal was defined as the improvement of the didactic offer in the field of youth work at the universities involved in the project by implementing the assumptions of the concept of Positive Youth Development, and especially by strengthening positive resources supporting the development and education of young people. In particular, the project draws attention to building identity based on the principle of communitarianism, volunteering, involvement in the life of local communities or pro-social activity (with special emphasis on the issue of multiculturalism in contemporary societies).

In the first stage of the project, research on the status of young people in partner countries will be carried out, permitting the diagnosis of problems and identifying available resources. This will be the basis for developing an integrated education program for youth workers (at the undergraduate level). The program of classes will be implemented at partner universities in groups of 10 students led by 2 teachers in a cycle of one semester. The textbook and anthology of texts prepared as a part of the project will be a teaching aid. The first of them will present current factors supporting and disrupting the development of young people, strategies to deal with contemporary threats in line with the idea of globalism (think globally act locally). The second study will be theoretical commentary on youth from a socio-cultural, socio-ecological and socio-political perspective. The crowning achievement of the project will be a summer school and a conference that will allow the exchange of educational experiences of students and academic teachers and promotion of the effects of joint work.


Młodzież to szczególna kategoria obywateli Unii Europejskiej, stanowiąca około 14 procent mieszkańców. Z danych Eurostatu wynika, że niemal co trzeci młody człowiek jest zagrożony ubóstwem i wykluczeniem, co wskazuje na konieczność podjęcia działań o charakterze diagnostycznym i metodycznym w zakresie szans i zagrożeń rozwoju młodego pokolenia. Mając na względzie nowe wyzwania (intensyfikację procesów globalizacyjnych, rozwój technologiczny, zmienność struktur społecznych spowodowaną procesami migracyjnymi) należy stwierdzić, że istnieje współcześnie konieczność  redefinicji czynników zagrażających oraz wspomagających rozwój młodego pokolenia. Wskazana jest także pogłębiona refleksja nad szeroko rozumianymi inicjatywami edukacyjnymi i socjalnymi podejmowanymi  w tym obszarze.  Powyższe zagadnienia stanowią treści programów studiów w zakresie profesji społecznych (pedagogika, socjologia, praca socjalna).

Uwzględniając powyższe prawidłowości przyjęto, że celem projektu jest doskonalenie oferty dydaktycznej w zakresie pracy z młodzieżą w uczelniach zaangażowanych w projekt poprzez implementację założeń  koncepcji pozytywnego rozwoju młodzieży (Positive Youth Development), zwłaszcza poprzez wzmacnianie pozytywnych zasobów wspierających rozwój i edukację młodych ludzi. W sposób szczególny w projekcie zwraca się uwagę na budowanie tożsamości w  oparciu o zasadę komunitaryzmu, wolontariat, zaangażowanie w życie lokalnych społeczności czy aktywność prospołeczną (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia wielokulturowości współczesnych społeczeństw).W pierwszym etapie projektu zostaną przeprowadzone badania nad statusem młodzieży w krajach partnerskich, umożliwiające diagnozę zasobów i problemów. To będzie podstawa do opracowania zintegrowanego programu edukacji osób pracujących z młodzieżą (na poziomie studiów licencjackich). Program zajęć będzie realizowany w uczelniach partnerskich w grupach 10 studentów prowadzonych przez 2 nauczycieli w cyklu jednego semestru. Pomocą dydaktyczną będzie przygotowany w ramach projektu podręcznik oraz antologia tekstów. Pierwszy z nich ma uwzględniać aktualne czynniki wspierające i zakłócające rozwój młodzieży, strategie radzenia sobie ze współczesnym zagrożeniami zgodnie z ideą globalizmu (myśl globalnie działaj lokalnie). Drugie opracowanie będzie teoretycznym komentarzem na temat młodzieży z perspektywy społeczno-kulturowej, społeczno-ekologicznej i społeczno-politycznej. Ukoronowaniem projektu będzie letnia szkoła połączona z konferencją, która pozwoli na wymianę  edukacyjnych doświadczeń studentów i nauczycieli akademickich, a także umożliwią upowszechnienie i promocję efektów wspólnej pracy.


Jaunimas yra svarbi Europos Sąjungos piliečių dalis, kuriai priklauso apie 14 procentų žemyno gyventojų. Remiantis Eurostato duomenimis, teigiama, jog kas trečias jaunas asmuo patiria skurdo ar socialinės atskirties riziką, todėl, vertinant jaunosios kartos galimybių ir grėsmių turinį, pabrėžiamas diagnostinių ir metodologinių priemonių, skirtų šioms problemoms spręsti, poreikis. Atsižvelgiant į naujus iššūkius (globalizacijos intensyvėjimas, technologijų plėtra, sociumų struktūros transformacija kaip migracijos pasekmė), galima teigti, kad būtina iš naujo įvertinti tiek veiksnius, kurie kelia grėsmę, tiek veiksnius, kurie turi realų poveikį socialiniam šiandienos jaunimo ugdymui. Projektu siekiama nuodugniai, atsižvelgiant į globalizacijos kontekstą, apmąstyti švietimo ir socialines iniciatyvas, kurios turi įtakos pozityviai šiuolaikinio jaunimo socializacijai. Nauji iššūkiai jaunimo politikos formavimo kontekste yra socialinių profesijų (pedagogų, sociologų, socialinių darbuotojų) studijų programų turinio sudarymo strategijos.
Atsižvelgiant į anksčiau pateiktas teorines prielaidas, projekto tikslas – didaktinis siūlymas tobulinti projekte dalyvaujančių universitetų specialistų, dirbančių su jaunimu, rengimo strategijas, realizuojant „Jaunimo pozityviojo ugdymo koncepcijos” nuostatas, kurios atskleidžia galimybes stiprinti pozityvios socializacijos išteklius, įtvirtinančius jaunimo ugdymo ir mokymo turinį.Ypač daug dėmesio projekte skiriama jaunimo identitetui kurti remiantis komunitarizmo, savanoriškumo ir įsitraukimo į vietos bendruomenių gyvenimą principais, akcentuojant šiuolaikinių daugiakultūrių visuomenių aktualijas.
Pirmajame projekto etape tiriama ir analizuojama projekte dalyvaujančių šalių jaunimo padėtis. Ją išanalizavus, bus galima diagnozuoti realias problemas ir identifikuoti prieinamus sprendimų priėmimo išteklius. Tai sudarys pagrindą parengti studijų modulį, kuris bus integruotas į tam tikrą bakalauro studijų programą, skirtą specialistams, dirbantiems su jaunimu. Studijų modulis vieną semestrą bus įgyvendinamas (testuojamas) projekto partnerių universitetuose, kuriuose bus sudarytos dešimties studentų grupės, vadovaujamos dviejų dėstytojų. Siekiant įgyvendinti studijų modulį, bus parengtos reikiamos mokymo priemonės: studijų medžiaga (e. tekstai) ir studijų vadovas (metodiniai nurodymai dėstytojams ir studentams). Studijų medžiagoje bus analizuojami veiksniai, turintys įtaką pozityviajam jaunimo ugdymui(si), ir rizikos faktoriai, taip pat bus pateikiamos strategijos, numatančios šiuolaikinių jaunimo problemų sprendimo prielaidas, įvertinant globalizacijos procesus (mąstyti globaliai – veikti lokaliai). Studijų vadove bus aptariamos metodologinės (teorinės-praktinės) darbo su jaunimu nuostatos atsižvelgiant į šiandienos sociokultūrinę, socioekologinę ir sociopolitinę situaciją ir perspektyvas. Kaip galutinis projekto rezultatų įtvirtinimas bus organizuojama vasaros mokykla ir konferencija, kurių metu atsivers galimybė įvertinti bendro darbo tarptautiniame projekte patirtį ir numatyti tęstinumo gaires.


Jaunieši ir īpaša Eiropas Savienības pilsoņu kategorija, kas sastāda 14% no Eiropas iedzīvotājiem. Eurostat dati atklāj, ka gandrīz katrs trešais jaunietis ir pakļauts nabadzības un izstumšanas riskam, kas norāda uz nepieciešamību pēc diagnostiskām un metodoloģiskām aktivitātēm jaunās paaudzes attīstības iespēju un draudu izpētē. Ņemot vērā modernos izaicinājumus, kā globalizācijas intensifikācija, tehnoloģiskā attīstība, sociālo struktūru mainīgums, ko radījuši migrācijas efekti, rodas vienlaicīga vajadzība definēt no jauna mūsdienu jaunatnes attīstību apdraudošos un atbalstošos faktorus. Nepieciešama padziļināta refleksija par šajā jomā vispārēji pieņemtajām izglītības un sociālajām iniciatīvām. Norādītie jautājumi veido sociālo profesiju (pedagoģija, socioloģija, sociālais darbs) studiju programmu saturu.Projekta mērķis ir uzlabot sociālo profesiju studiju programmu saturu attiecībā uz darbu ar jauniešiem, ieviešot pozitīvās jauniešu attīstības (Positive Youth Development) konceptu, un īpaši stiprinot jauniešu izglītības un attīstības atbalstošos resursus. Sociālo profesiju studējošie ir jāapmāca tādās kompetencēs, kas palīdz veidot jauniešu dzīves un darbojas uz solidaritātes vērtību pamata – komunitārisma princips, brīvprātīgo darbs, iesaiste vietējās sabiedrības dzīvē jeb sociālās aktivitātēs (ar īpašu uzsvaru uz multikulturālu un starpkultūru izglītību mūsdienu sabiedrībās).Projekta pirmajā stadijā tiks veikta izpēte par jauniešu stāvokli projekta dalībnieku partnervalstīs, noskaidrojot galvenās problēmas un identificējot pieejamos resursus, kā arī izanalizējot datus no zinātniskajiem rakstiem, žurnāliem un citām publikācijām attiecībā par solidaritātes vērtībām un pētot, kā tās ir integrētas sociālo profesiju studiju programmu apguvē; izpēte atklās jauniešu problēmu antropoloģisko bāzi, sniedzot pamatu studiju programmu satura veidošanai daudz integrālākā veidā. Izpētes rezultāti kalpos par pamatu integrētas izglītības programmas (Moduļa) izveidei sociālo profesiju studiju programmās. Modulis tiks realizēts partneraugstskolās grupā no 10 studentiem un 2 pasniedzējiem viena semestra laikā. Tiks sagatavota rokasgrāmata studentiem un kompendijs pasniedzējiem kā mācību materiāli moduļa apguvē: rokasgrāmata atspoguļos jauniešu attīstību traucējošos faktorus, stratēģijas, kā risināt minētos izaicinājumus mūsdienu globālisma apstākļos (domāt globāli, rīkoties vietēji), kompendijs kalpos kā teorētisks komentārs par jauniešu problēmām no sociokultūras, socioekoloģiskās un sociopolitiskās perspektīvas. Projekta noslēgumā tiks rīkota Vasaras skola kā intensīvā apmācību programma un Konference, kas dos pamatu studentu un akadēmisko mācībspēku izglītības pieredzes apmaiņai. Tādējādi projekts veicinās jauniešu darba politikas attīstību un sociālo profesiju studiju programmu kvalitātes uzlabošanu. Projekta rezultāti būs izmantojami sociālo profesiju speciālistiem kā instrumenti darbam ar jauniešu grupām.


Den Europeiska befolkningen består till cirka 14 procent av unga människor. Eurostats uppgifter visar att nästan varje tredje ungdom är i riskzonen för fattigdom och utestängning från arbetsmarknaden, vilket indikerar behovet av metodologiska åtgärder för att stärka den unga generationens utveckling och möjligheter.

Samhället står inför nya utmaningar såsom globalisering, teknisk utveckling samt variationer i sociala strukturer orsakade av effekterna av migration, sociokulturella förändringar, brist på integrationsanpassade strukturer, lagar och/eller bemötande. Dessa aktuella samhällsutmaningar har påvisat stora behov av att omdefiniera de faktorer som hotar en positiv utveckling av dagens ungdom utifrån ett socialt, kulturellt och utbildningsmässigt perspektiv. Samhällsarbete med utsatta grupper  ingår innehållsmässigt i varierande omfattning inom högre yrkesutbildning för professionella sociala yrken såsom socialt arbete, socialpedagogik, pedagogik, sociologi mm.

Med beaktande av ovanstående har det aktuella projektets mål fokuserat på förbättringsarbete och utveckling av didaktik som vänder sig till studenter inom framtida sociala yrken för att stötta deras beredskap inom socialt arbete med unga.  Vikten läggs på positiv ungdomsutveckling, och särskilt sociala interventioner som kan stärka positiva resurser för utveckling och utbildning av utsatta ungdomsgrupper. I synnerhet uppmärksammar projektet stöd för unga personers identitet och livsval baserad på principer om välfärdsystemens samhällsarbete, social mobilisering, socialt förändringsarbete, volontärarbete och engagemang i lokalsamhällets liv eller pro-social aktivitet (med särskild tonvikt på frågan om multikulturalism i samtida samhällen).

I projektets första etapp genomförs forskningsstudie kring aktuellt kunskapsläge och identifieras förekommande problem och tillgängliga resurser utifrån de deltagande universitetens ”cross-country” perspektiven. Detta kommer att ligga till grund för utveckling av en integrerad utbildningsmodul som riktas mot ungdomsarbete inom yrkesutbildningar på senare grundnivå (undergraduate) respektive tidig avancerad nivå. Kursen är tänkt att genomföras som en sommarskola med 10 deltagande studenter från respektive partnersuniversitet. För ändamålet kommer även utvecklas läromedel i form av studenthandbok och en antologi. Avsikten är att handboken lyfter fram verktyg för stöd och pragmatiska förhållningssätt i studentens kommande yrkesarbete med unga människor. Antologin kommer att behandla teoretiska perspektiv utifrån arbete med unga ur ett socialpedagogiskt, sociokulturellt, socioekologisk och socio-politiskt perspektiv både lokalt och globalt. Projektet förväntas att bidra med utvecklad kunskap inom ämnet och som stöd för såväl blivande yrkesverksamma som aktiva professionella grupper vilka arbetar med insatser för utsatta ungdomar.